Saturday, February 04, 2006

من ترسو ام،
تصوير از پنجره فاصله گرفته بود.خزيده بود زير پتو دندان هايش به هم می خورد، ترسيده بود

No comments: