Sunday, September 28, 2008

بالاخره آفتاب


رفتیم با یکی از بچه ها یه یک ساعتی تو آفتاب نشستیم! این آفتاب عجب نعمتی ست و عجیب اخلاق مردم به ش بند است! زیادش مردم را عصبی و تند می کند، کمش سرد و کم رو!

1 comment:

taha said...

va aftabe ham e hamin tartib.