Saturday, September 20, 2008

-4- Dieu merci

دارم کم کم باز از تنهایی "ام" لذت می برم شکر خدا!
فکر نمی کردم روزی برای چیزهای تا این اندازه بدیهی شاکر باشم، این هم تغییر مثبتی ست که باز خدا را شکر ش!
این خارجه چه کارها که نمی کند البته دست بقیه اندرکاران هم مریزاد!

2 comments:

40tike said...

زندگی خارج از ایران از سربازی به نظر من مهم تره. از آدم کوه درست میکنه البته اگه آدمش بخواد.
مرسی بابت لینک.

ME said...

مقایسه ی جالبی بود و البته خیلی درست! :)