Tuesday, May 30, 2006

امكان

پرنده ها
به تماشاي بادها رفتند
شكوفه ها
به تماشاي آب هاي سفيد

زمين عريان مانده است و
باغ هاي گمان
وياد مهر تو
اي مهربان تر از خورشيد

"ما با فلسفه هرگز قادر به انجام چنين كاري نيستيم."
آيا من هم؟

No comments: