Saturday, November 15, 2008

اجازه

دلم می خواد جیغ بکشم
!
بکشم
؟

1 comment:

پژمان said...

اگر جوری میکشی که صدات به اینجا نرسه، خوب بکش! :دی