Friday, October 03, 2008

هو، خودت خنده داری

بش می گم می شه یه روزی آلمانی و انقد خوب حرف بزنم که بتونم غلط حرف بزنم؟ مث فارسی غلطی که حرف می زنیم؟ 
می خنده
!

No comments: