Thursday, December 13, 2007

1 comment:

bahar said...

salam sara
ye chizi be nazaram resid goftam behet begam
chich tavajoh kardi ke vaghti asabani i postat kamelan vagheian o vaghti shadi postat kamelan entezaii mishan.
vasam jalebe.
joze mahdood adamaii ke harchi too zahneshoone ro too blog minevisan. aksaran tarjih midan blogeshoon ya hamash vaghei bashe ya hamash afsanei
vasam jaleb bood