Monday, March 31, 2008

زندگی کمی شبیه بد است

تو دیگر شبیه نقش شدی (بس که بازی کردی)
من دیگر شبیه بد شده ام (بس که فرار کردم)
خسته اماین سال نو هم چیزی از چیزی ندارد


No comments: