Wednesday, June 15, 2005

انتخابات 2

کيست که بتواند آتش بر کف دست نهد و با ياد کوه های پر برف قفقاز خود را سرگرم کند
يا تيغ تيز گرسنگی را با ياد سفره های رنگارنگ کند کند
يا برهنه در برف دی ماه فرو غلتد و به آفتاب تموز بينديشد
نه هيچ کس چنان خطری را به چنان خاطره اي تاب نياورد
از آن که خيال خوبی ها درمان بدی ها نيست
بلکه صد چندان بر زشتی آن ها می افزايد

No comments: