Monday, February 09, 2009

پست

آیا آدم ها این قدر که خیال می کنند دست دیگران را می خوانند به نیت های خودشان آگاه اند؟