Friday, October 05, 2007

آری

آری ، همانا که من یک گنده دماغ مغرورم و از خود شرمم می شود! آه

No comments: